Verder winkelen

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Skin Creations, gevestigd te Limmen, ingeschreven onder nummer 85252875 bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

1. TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere
overeenkomst van Skin Creations (hierna genoemd; ‘verkoper’) gedaan aan of aangegaan met derden (hierna genoemd: ‘koper’) ter zake van de levering van producten en/of het verrichten van diensten aan derden via het internet. Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van koper wordt door verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

2. OFFERTES
2.1. Alle offertes/aanbiedingen zijn, ook ten aanzien van de prijs, steeds vrijblijvend.
2.2. Indien de koper op de website van verkoper een bestelling plaatst, dan is
deze bestelling definitief op het moment dat de koper op de knop verzenden drukt. Op het
moment dat de koper van verkoper een bevestiging per e-mail ontvangt komt
een bindende overeenkomst tussen koper en verkoper tot stand.
2.3. Ook na totstandkoming van een overeenkomst zal verkoper de
overeengekomen prijs eenzijdig kunnen wijzigen in geval van verhoging van kostprijs
bepalende factoren van de te leveren producten, waarbij koper bij prijsverhogingen het recht heeft de bestelling te annuleren, mits zulks geschiedt voor de levering en
binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging aan koper.
2.4. Aanneming van bestelopdrachten geschiedt altijd onder voorbehoud van
beschikbaarheid van het bestelde product.

3. ANNULERINGEN
3.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door verkoper niet
kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die verkoper bij het
tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft verkoper het
recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat
uitvoering mogelijk blijft dan wel de overeenkomst te annuleren. De koper dient hiervan
terstond, nadat verkoper kennis heeft genomen van deze omstandigheden, op de
hoogte te worden gesteld.
3.2. Daarenboven heeft verkoper de recht om nakoming van haar verplichtingen op
te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten gevolge van veranderingen van
omstandigheden, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te
verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar
verplichtingen na te komen.
3.3. Onder omstandigheden die redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten de
invloedsfeer van verkoper liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door
leveranciers en importeurs van verkoper aan verplichtingen door brand,
stakingen, het verloren gaan van gegevens of faillissement.
3.4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of
de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de
overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat een der partijen recht heeft op
vordering van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
3.5. Als verkoper haar verplichtingen gedeeltelijk is nagekomen, is zij
gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de reeds
geleverde producten en de gemaakte kosten.

4. BETALINGEN
4.1. Betalingen dienen te geschieden bij het online bestellen via een van de te kiezen betalingsmethoden.
4.2. Het doen van betalingen van de koper aan verkoper op elektronische wijze via het internet, geschiedt voor risico van de koper. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van de koper, verband houdend of het resultaat voortkomend uit betalingen op elektronische wijze, via internet of via creditcards.
4.3. Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4. De eigendom van afgeleverde producten gaat eerst op de koper over nadat de
koopprijs in haar geheel is voldaan. Het risico voor schade aan/door, of verlies van producten gaat over op koper op het moment van feitelijke terbeschikkingstelling van de
producten aan de koper.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1. De door de verkoper geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen;
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren producten zelf,
– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst door verkoper verrichte of te verrichten diensten,
– eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van een koopovereenkomst.
5.2. Door verkoper afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de privésfeer gebruikt
worden. De koper is niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen of te werderverkopen.
5.3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6. LEVERING
6.1. Levering vindt uitsluitend plaats nadat er op elektronische wijze via internet of per
pinautomaat of contant in de salon is betaald. Bij bestelling via internet geldt dat bij een
factuurbedrag van 100,- euro of minder er 6,95 euro aan bezorgkosten in rekening gebracht
wordt. Bij bestelling via internet met een factuurbedrag boven de 100,- euro vindt er levering
franco aan huis plaats. Verzendingen buiten Nederland, maar binnen Europa zijn uitsluitend vanaf 175,- euro gratis, daaronder bedragen de verzendkosten 12,50 euro.
6.2. Koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze
hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder het opnieuw bezorgen dan wel opslagkosten, verschuldigd zijn.
6.3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Koper heeft het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden indien verkoper na sommatie en ingebrekestelling op een termijn van 1 maand in gebreke blijft met de nakoming van haar verplichtingen.
6.4. Het is verkoper toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren.
6.5. Levering van via internet geplaatste bestellingen kunnen enkel met opgaaf van reden en met instemming van verkoper binnen 8 dagen geretourneerd worden, met uitzondering van make-up artikelen wegens hygiënische redenen. Producten, apparaten en/of artikelen die gebruikt zijn, aangebroken zijn of op welke wijze dan ook niet meer voor de verkoop in aanmerking komen door wijzigingen na de aflevering aan de koper komen niet voor het retourneren in aanmerking. De retourkosten zijn voor rekening van de koper. Ga naar https://skincreations.nl/retouren voor het aanmelden van een retour.

7. KLACHTEN
7.1. De koper kan op een gebrekkige levering – zichtbare onvolkomenheden van producten of manco’s in te leveren hoeveelheid – geen beroep doen als hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft moeten ontdekken, bij verkoper schriftelijk heeft geprotesteerd en wel onder nauwkeurige omschrijving van het gebrek.
7.2. Indien de reden van een retour gegrond wordt bevonden door de verkoper, kan deze omgeruild worden of wordt de koper, als hij geen omruiling wenst, voor het daarvoor gefactureerde bedrag gecrediteerd.
7.3. Klachten of opmerkingen over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij verkoper te zijn ingediend.
7.4. De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op
grond van gebrekkigheid van de prestatie van verkoper, indien hij niet binnen de hierboven gemelde termijnen heeft gereclameerd en/of verkoper niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
7.5. Uitdrukkelijk uitgesloten worden klachten op grond van technisch onvermijdelijke
afwijkingen van kleuren en eigenschappen van producten.
7.6. Verkoper behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om
slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de koper (anders dan door verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgschade ontstaan door toepassing van producten en/of artikelen anders dan voorgeschreven in gebruik en instructie, tot een hoger bedrag dan hetgeen zij voor het geleverde in rekening heeft gebracht.
8.2. Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn jegens (een potentiële) koper voor verstrekte adviezen aangezien zulks geheel vrijblijvend geschiedt.
8.3. Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar webshop te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.
8.4. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website van verkoper de uiterste zorg is nagestreefd, sluit verkoper iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Verkoper is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van verkoper zouden voorkomen.
8.5. Alle op de verkoper weergegeven prijsgegevens zijn behoudens typefouten.
Verkoper behoudt het recht alsnog haar prijs aan te passen en de koper hiervan
voor aflevering van producten op de hoogte te stellen en de koper alsnog het recht te
gunnen de bestelling te annuleren.

9. AUTEURSRECHT
9.1. Het is de koper verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper zaken als reclame- of begeleidingsmateriaal van producten te verveelvoudigen, op te slaan in bestanden en/of openbaar te maken door middel van fotokopie, drukwerk, cd/dvd of anderszins.

10. TOEPASSELIJK RECHT
10.1. Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is Nederlands recht van
toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper tenzij een andere rechter bevoegd is op grond van dwingendrechtelijke bepalingen of verkoper de voorkeur geeft aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de koper.